Regulamin sklepu internetowego dekosznurki.pl

§ 1 Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy dekosznurki, dostępny pod adresem internetowym dekosznurki.pl, prowadzony jest przez Kingę Wojtalik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kinga Wojtalik, ul. Leśna 12/5, 87-800 Włocławek, NIP: 8883025881, REGON: 520359678.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§ 2 Definicje
 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.
 2. Sprzedawca – Kinga Wojtalik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kinga Wojtalik, ul. Leśna 12/5, 87-800 Włocławek, NIP: 8883025881, REGON:
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem dekosznurki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, dostępny pod adresem dekosznurki.pl/regulamin,
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów,
 6. Produkt – rzecz prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży,
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
§ 3 Informacje ogólne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia Zamówienia w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań. Wystarczające są:
  1. urządzenie końcowe, umożliwiające wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
  2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  3. włączona obsługa Plików cookies.
 3. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
  1. pod adresem dekosznurki Kinga Wojtalik, ul. Leśna 12/5, 87-800 Włocławek,
  2. poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@dekosznurki.pl,
  3. przez formularz kontaktowy na stronie Sklepu internetowego.
§ 4 Ceny
 1. Ceny za Produkty w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto nie zawierającymi podatku VAT (podstawa zwolnienia: przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy).
 2. Do ceny Produktów doliczany jest koszt dostawy, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 3. Cena podana na stronie w chwili składania Zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sprzedawcę. Po złożeniu Zamówienia cena zamówionych Produktów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedawcę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
§ 5 Dostępność Produktów
 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są Produktami dostępnymi, chyba że Sprzedawca na stronie Produktu wskaże inaczej. Dostępność Produktów personalizowanych lub tworzonych na specjalne zamówienie Klienta ustalana jest indywidualnie.
 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Produkt przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Produkt nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 3. W karcie Produktu udostępniana jest informacja o zakresie dostępnych wariantów, jeżeli dotyczy to danego Produktu.
§ 6 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania Konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć Konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego Zamówień w Sklepie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojej nazwy użytkownika oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego pola w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Klient może w każdej chwili usunąć Konto z poziomu panelu zarządzania Kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie Konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem Konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, chyba że wcześniej Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 6. Po założeniu Konta/zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie, zmiany hasła czy zapamiętanie adresów wysyłek.
 7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 8. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 12. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@dekosznurki.pl. W reklamacji Klient powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
§ 7 Składanie Zamówienia
 1. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość – niezarejestrowany użytkownik.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Klient, który posiada Konto w Sklepie. Klient może założyć Konto poprzez zaznaczenie stosownego pola w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie.
 3. Jeżeli Klient posiada Konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do Koszyka interesujących Klienta Produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Na etapie składania Zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych Produktów oraz wybór metody płatności za Zamówienie. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem Zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem, po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem Zamówienia.
 7. W przypadku nieotrzymania zapłaty przez Sprzedawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, Zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że Umowa nie dochodzi do skutku, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 8. W formularzu zamówienia Klient ma obowiązek podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 9. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w Formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z punktem 8 powyżej.
 10. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z Zamówieniem.
§ 8 Sposób dostawy i czas realizacji Zamówienia
 1. Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy.
 3. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania Zamówienia. Koszt dostawy Zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale Zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta.
 4. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym lub poprzez płatności elektroniczne, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówione Produkty.
 5. Jeżeli wybrane Produkty są dostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Produktów Klientowi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od dnia poprawnego złożenia Zamówienia, w przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.
§ 9 Formy płatności za Zamówienie
 1. Dostępne metody płatności za Zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania Zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy (Klient w potwierdzeniu Zamówienia otrzymuje numer konta, na które należy dokonać wpłaty, np. poprzez bankowość internetową, w banku lub na poczcie, w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia),
  2. płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane przez PayU SA,
  3. za pobraniem (opcja dostępna przy Zamówieniu na wskazany adres).
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktury w formie elektronicznej (plik .pdf) oraz wysłanie jej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.
§ 10 Realizacja Zamówienia
 1. Realizacja Zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych Produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez Klienta formą dostawy Zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest na stronie Sklepu. Zamówione Produkty powinny zostać wydane Klientowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie Produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji Zamówienia wynikający z opisu produktu.
 4. Jeżeli Klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości Zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Produktów wchodzących w skład Zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział Zamówienia na kilka niezależnych przesyłek w celu przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
 5. W przypadku niedostępności niektórych lub wszystkich Produktów objętych Zamówieniem albo braku możliwości realizacji Zamówienia w przewidzianym terminie z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, Klient będzie uprawniony według swojego wyboru do:
  1. anulowania Zamówienia w całości, co będzie oznaczało zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia,
  2. anulowania Zamówienia w tej części, która nie może zostać zrealizowana, co będzie oznaczało zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji Zamówienia w zakresie objętym anulacją,
  3. ustalenia ze Sprzedawcą nowego terminu realizacji Zamówienia w tej części, której realizacja nie jest aktualnie możliwa.
 7. Jeżeli Klient nie wybierze żadnej z opcji zaproponowanych w ust. powyżej lub też nie będzie możliwe skontaktowanie się z Klientem ani telefonicznie, ani też za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca zrealizuje Zamówienie w tej części, w której może ono zostać zrealizowane. W pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu Zamówienia lub realizacji Zamówienia, wynikające z niedokładnego lub błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
§ 11 Odstąpienie od Umowy
 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
  1. pocztą tradycyjną na adres dekosznurki Kinga Wojtalik, ul. Leśna 12/5, 87-800 Włocławek,
  2. przez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@dekosznurki.pl.
 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem dekosznurki.pl/zwroty-i-reklamacje, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane płatności, koszty dostarczenia Produktów do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), jeśli koszt te pokrył Klient, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za Produkt.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego Produktu.
 10. Produkt należy odesłać na adres: dekosznurki Kinga Wojtalik, ul. Leśna 12/5, 87-800 Włocławek, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
§ 12 Odpowiedzialność za wady
 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad Produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym dekosznurki.pl może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność Produktu z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 5. Jeśli Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. W oświadczeniu należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania Zamówienia, a także żądanie Klienta w związku z wadą Produktu. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz reklamacyjny, dostępny pod adresem: dekosznurki.pl/zwroty-i-reklamacje, który po wypełnieniu należy odesłać z Produktem na adres: dekosznurki Kinga Wojtalik, ul. Leśna 12/5, 87-800 Włocławek.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 9. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji, po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: kontakt@dekosznurki.pl.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Produktu przez Klienta.
 12. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej https://www.polubowne.uokik.gov.pl/.
 4. Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 14 Dane osobowe i pliki cookies
 1. W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania Umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków Sprzedawcy wynikających z faktu zawierania Umów sprzedaży na odległość, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności pod adresem dekosznurki.pl/polityka-prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 3. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi Sklepu. Dodatkowo pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.
§ 15 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Treść Regulaminu jest udostępniona dla Klientów na stronie Sklepu.
 3. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204), przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Klienci, którzy posiadają zarejestrowane Konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Klient może nieodpłatnie usunąć swoje Konto użytkownika.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2022 r.
Shopping Cart
Scroll to Top